Mléčná jeskyně, Betlém

Ve zdejší jeskyni prý pobývala Svatá rodina před útěkem do Egypta, sem přišli Božího syna uctít svatí Tři králové. Když Matce Boží ukáplo při kojení několik kapek mléka, celá jeskyně zbělela. Sem si chodí i muslimské ženy vyprosit potomka, a matky prosit za své děti. Kostelík s jeskyní spravují františkáni. Sestra z řádu Věčného uctívání Nejsvětější Svátosti opravdu dnem i nocí klečí před Nejsvětější Svátostí.

Fotografie na FB

Hrob Panny Marie, Jeruzalém

Skalní hrobka se nachází na úpatí Olivetské hory v údolí Cedron. Byzantský kostel z 5. století zničili Peršané, později byl několikrát znovu vystavěn i zbořen, hrobka však zůstala nedotčená. Z chrámu z r. 1130 zůstalo tzv. křižácké schodiště o 47 schodech a vstupní portál. V chrámu jsou kaple sv.Jáchyma a Anny, sv. Josefa a Melisendy, královny jeruzalémské.


Fotografie na FB

Bet-šean, Izrael

Bet-šean neboli Skythopolis, jedno z nejstarších měst v Izraeli, střežící vstup do Jizreelského údolí. Na hradby Bet-šeanu přibili Filištínští těla nebohého krále Saula a jeho synů. Izraelité, Heléni, Římané i Byzanc. A chvíli křižáci.

Fotografie na FB

Sión: Dormitio, Coenaculum a král David

Dormitio neboli bazilika Zesnutí Panny Marie, Coenaculum neboli Večeřadlo, tedy místo Poslední večeře, a hrobka krále Davida. To vše na jeruzalémském Siónu.

Fotografie na FB

Nimrod, Izrael

Nimrod, hrad se jménem bájného starozákonního lovce, jako by vystoupil ze stránek fantasy příběhů či křižáckých románů. Vystavěný počátkem 13. století ve výšce 750 metrů na úbočí Hermonského masivu, střeží Golanské výšiny, Chulské údolí i nedaleký Banias s prameny Jordánu. Původně arabský, poté křižácký, později osmanský. Kyklópské kameny, rozpadlé věže, hory a vítr. Čistý úžas.

Fotografie na FB

Chotiměř

Barokní sousoší Kalvárie z r. 1752 u chotiměřského zámeckého parku.

Fotografie na FB

Údolí Josafat

Údolí Josafat, tzv. hrobka Abšalóma, syna Davidova, Zachariáše a Bene Hezir. V jeskyni sv. Jana se měl Jan skrývat po Ježíšově zatčení. Dnes se tu ukrývají beduíni s velbloudy, sledující ve svém stanu po večerech program německé TV. Tudy teče Cedron, a tady prý dojde k Poslednímu soudu, až Mesiáš shromáždí všechny národy na protilehlé Olivové hoře.

Fotografie na FB

Šitboř

Kostel sv. Mikuláše v Šitboři u chodských Poběžovic patří k nejstarším v regionu. Ačkoliv se zdálo, že jsou jeho dny sečteny, začíná se díky spolku Mikuláš s jeho opravou. Sláva!

Fotografie na FB

Džebel Karantal, Hora pokušení

Hora pokušení, kterému Ježíš po čtyřicetidenním postu nepodlehl. Na místě kláštera z 5. století stojí dnes v polovině Hory Sarandarion, pravoslavný klášter ze století devatenáctého. Ve skalních jeskyních pobývali kdysi otcové poustevníci. Jericho i Jordán, Mrtvé moře a Negev, Hermón i Jeruzalém. To vše je vidět z vrcholu Hory.

Fotografie na FB

Trh Machane Jehuda, Jeruzalém

Neuvěřitelná směsice lidí, dobrot, vůní i pachů a všeobecného a permanentního hluku. A navíc speciální roletový street art.

Fotografie na FB

Latrun, Izrael

Latrun, "Le Toron des Chevaliers" (Rytířský hrad) nebo "Domus boni latronis" (Dům dobrého zloděje, tedy toho ukřižovaného s Kristem)? Obojí je možné. Na vyvýšenině se strategickým významem u vstupu do údolí Ajalon dnes najdeme malé zbytky jednoho z prvních templářských hradů z 1.pol.12. století. Zvenku nic moc, ale uvnitř... Křižácké klenby jsou vážně hodně působivé.. R. 1187 získal hrad Saladin výměnou za svobodu templářského velmistra Gerarda de Ridefort.
Ale nejen templáři, už Juda Makabejský a kdysi i Jozue sváděli někde tady svoje bitvy. Nedaleko leží i biblické Emauzy.

Za mandátní Palestiny v Latrunu Britové provozovali věznici (pevnost přes silnici Tel Aviv-Jeruzalém), z níž se r. 1943 tunelem prokopalo 20 vězňů z židovské Lechi. Byla tu policejní základna, jedna z tzv.Tegartových pevností. 1948 se zde usídlili Jordánci a blokovali cestu do obléhaného Jeruzaléma. Až r. 1967 získali Izraelci Latrun zpět.

Na úpatí kopce leží trapistický klášter Sedmibolestné Panny Marie, vybudovaný francouzskými bratry ze Sept Fons v 19. století. Trapistická zahrada je plná krásných květin, a bratři vyrábějí i vlastní víno, které nabízejí spolu s dalšími suvenýry ve své prodejně.

Fotografie na FB

Gilgál, Izrael

Gilgál, 15 km od Jericha, 235 m pod úrovní moře. Tak tady někde stálo dvanáct pamětních kamenů, které Izraelci vynesli ze dna Jordánu. "Až se v budoucnu budou vaši synové vyptávat: ‚Čím jsou pro vás tyto kameny?‘,odpovíte jim: ‚Vody Jordánu se rozestoupily před schránou Hospodinovy smlouvy; když procházela Jordánem, vody Jordánu se rozestoupily." (kniha Jozue)

Fotografie na FB

Sukot, Svátek stánků

Čas radosti, Sukot neboli Svátek stánků nebo také Svátek sklizně. Připomínka putování Izraele pouští a pobývání ve stanech. Sukot tedy suka, stánek. Sedm dní má v ní zbožný Žid pobývat. Jsou všude - na chodníkách, na balkonech, v noci osvětlené s rodinami a hosty. A další symboly? Palmová ratolest - lulav, myrta - hadas, "krásný plod" citronu - etrog a vrba - arava.

Fotografie na FB

Chrám národů, Jeruzalém

Chrám všech národů, Gethsemany, kaple Nanebevstoupení Páně, to vše na Olivetské hoře. Chrám národů s krásnými mozaikami stojí na místě byzantského a později křižáckého kostela, obklopen prastarými olivovníky. Malá kaple Nanebevstoupení, pozůstatek křižáckého kostela ze 12. století, je součástí mešity na samém vrcholku hory.

Fotografie na FB

Chariton

Klášter sv. Charitona patří k nejstarším palestinským klášterům. Chariton, putující ve 3. století do Jeruzaléma, byl přepaden a vězněn lupiči v jeskyni ve Wádí Faran nedaleko Svatého města. Když had, který vlezl do sudu s vínem banditů, způsobil jejich smrt, byl zajatý Chariton volný. Zůstal však, začal žít životem poustevníka, a založil hned několik klášterů. Zničený Faranský byl znovuobnoven ruskými pravoslavnými mnichy v době nedávné. Skály a jeskyně, potok, jezírka, voňavé byliny. Rajské místo.

Fotografie na FB

Mar Saba, klášter v Judské poušti

Překrásný klášter, skrytý v Kidrónském (Cedronském) údolí nedaleko Betléma, patří k nejstarším dodnes obývaným klášterům světa. Založen byl sv. Sávou z Kapadocie r. 483, jehož tělo, odnesené ve 12. století křižáky, bylo na papežův příkaz navráceno r. 1965, a znovu spočívá ve zdejším skleněném sarkofágu. Hlubokým údolím protéká potok Cedron, pramenící v Jeruzalémě a končící v Mrtvém moři. Skalní stěny provrtaly desítky a stovky jeskyň, obývané kdysi bratry, toužícími po větší samotě. V mnohých z nich se prý s večerem rozsvěcuje světlo svíčky dodnes.

Klášter byl domovem sv. Jana z Damašku i místem nálezu kopie částí tzv. Tajného Markova evangelia. V Mar Sabě bude sloužena poslední eucharistická bohoslužba před koncem světa, alespoň tak praví legenda. Ticho, smrtící horko a samota.

Fotografie na FB

Podzim

Barevný podzim berounský...

Fotografie na FB

Siřem

Místo letního odpočinku Franze Kafky. Kostel neobvyklého zasvěcení Neposkvrněného Početí. Andělé hlídají bránu.

Fotografie na FB

Svatobor

Kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlým hřbitovem . Po r. 1948 předán armádě, od r. 1954 začleněn i s vesnicí do Vojenského újezdu Hradiště. Kaňkův barokní kostel, stojící na místě původního středověkého, pak sloužil jako sklad řepky. Po požáru r. 1966 se z něj stala ruina, dnes se znovu vrací k životu.

Fotografie na FB

Boskovice

Jihomoravské Boskovice s působivou a zcela zabydlenou židovskou čtvrtí. Kroutící se uličky a domky všech tvarů, ulice U koupadel s náměstíčkem a kašnou, synagoga a každoroční Festival pro židovskou čtvrť. Krása.

Fotografie na FB

Nové Město na Moravě

Kostel sv. Kunhuty s docela neobvyklou výzdobou - prvorepublikovými sgrafity od Karla Němce.

Fotografie na FB

Svojanov

Královský hrad z poloviny 13. století na českomoravském pomezí. Svojanovské legendy, Přemysl Otakar, Kunhuta a Záviš, české granáty i Vrchlického "Svojanovský křižáček".

Fotografie na FB

Libotenice

Nečekaně volně přístupný a krásně opravený Broggiův kostel sv. Kateřiny, pozůstatek zaniklé obce Chodžovice. Kdysi majetek kláštera doksanského, jak dokládají tři sestřičky v erbu nad vchodem.

Fotografie na FB